Tin tức

BÀI THI LẬP TRÌNH VIÊN JAVA SE 8 I – EXAM 1Z0-808: JAVA SE 8 PROGRAMMER I

BÀI THI LẬP TRÌNH VIÊN JAVA SE 8 I – EXAM 1Z0-808: JAVA SE 8 PROGRAMMER I

03/05/2024 17:02
 • Mã số bài thi: 1Z0-808
 • Thời lượng: 120 phút
 • Số câu hỏi : 56
 • Điểm Pass: 65%
 • Hình thức thi: Online
 • Giá bài thi công bố tại thời điểm hiện tại là: 5.735.695đ

Chứng chỉ JAVA SE 8 Oracle Certified Associate (OCA) giúp học viên xây dựng scác kiến thức nền tảng của Java. Việc đạt được chứng chỉ này là bước quan trọng đầu tiên trong việc chứng minh học viên có các kỹ năng cấp cao cần thiết để trở thành nhà phát triển JAVA chuyên nghiệp.

Java SE 8 progammer

 

Các chủ đề của bài thi:

- Java Basics

 • Define the scope of variables
 • Define the structure of a Java class
 • Create executable Java applications with a main method; run a Java program from the command line; produce console output
 • Import other Java packages to make them accessible in your code
 • Compare and contrast the features and components of Java such as: platform independence, object orientation, encapsulation, etc.

- Working With Java Data Types

 • Declare and initialize variables (including casting of primitive data types)
 • Differentiate between object reference variables and primitive variables
 • Know how to read or write to object fields
 • Explain an Object's Lifecycle (creation, "dereference by reassignment" and garbage collection)
 • Develop code that uses wrapper classes such as Boolean, Double, and Integer 

- Using Operators and Decision Constructs

 • Use Java operators; use parentheses to override operator precedence
 • Test equality between Strings and other objects using == and equals ()
 • Create if and if/else and ternary constructs
 • Use a switch statement

- Creating and Using Arrays

 • Declare, instantiate, initialize and use a one-dimensional array
 • Declare, instantiate, initialize and use multi-dimensional arrays

- Using Loop Constructs

 • Create and use while loops
 • Create and use for loops including the enhanced for loop
 • Create and use do/while loops
 • Compare loop constructs
 • Use break and continue 

- Working with Methods and Encapsulation

 • Create methods with arguments and return values; including overloaded methods
 • Apply the static keyword to methods and fields 
 • Create and overload constructors; differentiate between default and user defined constructors
 • Apply access modifiers
 • Apply encapsulation principles to a class
 • Determine the effect upon object references and primitive values when they are passed  into methods that change the values

- Working with Inheritance

 • Describe inheritance and its benefits
 • Develop code that makes use of polymorphism; develop code that overrides methods;  differentiate between the type of a reference and the type of an object
 • Determine when casting is necessary
 • Use super and this to access objects and constructors
 • Use abstract classes and interfaces

- Handling Exceptions

 • Differentiate among checked exceptions, unchecked exceptions, and Errors
 • Create a try-catch block and determine how exceptions alter normal program flow
 • Describe the advantages of Exception handling
 • Create and invoke a method that throws an exception
 • Recognize common exception classes (such as NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException)

- Working with Selected classes from the Java API

 • Manipulate data using the StringBuilder class and its methods
 • Create and manipulate Strings
 • Create and manipulate calendar data using classes from java.time.LocalDateTime,  java.time.LocalDate, java.time.LocalTime, java.time.format.DateTimeFormatter, java.time.Period
 • Declare and use an ArrayList of a given type
 • Write a simple Lambda expression that consumes a Lambda Predicate expression.

Assume the following:

 • Missing package and import statements: If sample code do not include package or import statements, and the question does not explicitly refer to these missing statements, then assume that all sample code is in the same package, or import statements exist to support them.
 • No file or directory path names for classes: If a question does not state the file names or directory locations of classes, then assume one of the following, whichever will enable the code to compile and run:
 • All classes are in one file
 • Each class is contained in a separate file, and all files are in one directory
 • Unintended line breaks: Sample code might have unintended line breaks. If you see a line of code that looks like it has wrapped, and this creates a situation where the wrapping is significant (for example, a quoted String literal has wrapped), assume that the wrapping is an extension of the same line, and the line does not contain a hard carriage return that would cause a compilation failure.
 • Code fragments: A code fragment is a small section of source code that is presented without its context. Assume that all necessary supporting code exists and that the supporting environment fully supports the correct compilation and execution of the code shown and its omitted environment.
 • Descriptive comments: Take descriptive comments, such as "setter and getters go here," at face value. Assume that correct code exists, compiles, and runs successfully to create the described effect.

 Những Lưu ý trước kỳ thi:

- Máy tính: Đảm bảo các yêu cầu tối thiểu để hoàn thành bài thi, có kết nối internet, micro và webcam đáng tin cậy

- Nhận dạng: 02 loại giấy tờ cá nhân được chính phủ cấp

- Không gian thi: Thời gian làm thủ tục trước thi là 30 phút.

Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị di động, đồng hồ, thiết bị điện tử, tài liệu, sách, màn hình hoặc bất kỳ thứ gì khác mà giám thị cho là không thể chấp nhận được. Bạn phải là người duy nhất trong phòng, không được nghe thấy giọng nói nào khác và không được phát biểu trong suốt kỳ thi. Hãy chắc chắn rằng bạn làm bài kiểm tra trong một căn phòng yên tĩnh, không bị phân tâm. Không được phép sử dụng tai nghe và hình nền ảo.

 Chính sách đổi và hủy lịch thi: Bạn có thể đổi/hủy lịch thi trước giờ thi ít nhất 24h.

Việc tham gia các khóa đào tạo đảm bảo học viên đảm bảo kiến thức để tham gia kỳ thi cũng như trang  bị các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm các cơ hội việc làm

Tham khảo khóa học tại: https://bkacad.edu.vn/khoa-hoc-lap-trinh-backend---java-spring-boot-cod162.html

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: https://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN