KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

Chương trình đào tạo

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

15:29 03/04/2023
KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

Thời lượng: 20 GIờ

Mục tiêu:

Có kiến thức cơ bản về Cloud, hiểu được các dịch vụ và là bước đệm để có thể phát triển hơn

Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu và dịch chuyển và muốn học và làm việc với Cloud

Giáo trình: Chuẩn AWS

Kiến thức đạt được:

  • Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ CNTT và cách sử dụng những dịch vụ đó trên Đám mây AWS
  • Kiến thức về các dịch vụ AWS cốt lõi và các trường hợp sử dụng, mô hình thanh toán và định giá, các khái niệm bảo mật và cách đám mây tác động đến doanh nghiệp của bạn
  • Học viên được hỗ trợ voucher giảm 50% lệ phí thi chứng chỉ AWS Cloud Foundations

NỘI DUNG KHÓA HỌC

MODULE 1: AWS Overview

What's AWS ?

Available AWS Certifications

AWS Certified Cloud
Practitioner Course Overview

AWS account lab

Quiz & Next Lecture

MODULE 2: Cloud Computing

Traditional IT Overview

What is Cloud Computing ?

Different On-Cloud vs On-premises

Shared Responsibility Model

Quiz & Next Lecture

MODULE 3: IAM Identity and Access Management

IAM: Users, Group, Policy, Role

IAM MFA

AWS Access Keys

AWS CLI

Shared Responsibility Model for IAM

Quiz & Next Lecture

MODULE 4: EC2 - Elastic Compute Cloud

Setup Budget AWS

Setup EC2

EC2 instance type

How to connect to EC2

Security Groups

Quiz test

MODULE 5: Storage

EBS Overview

EBS volume types

AMI

EC2 instance storage

EFS Overview

FSx Overview

Shared Responsibility Model for EC2 storage

MODULE 6: Elastic Load Balancing & Auto Scaling

Elastic Load Balancer (ELB) Overview

Auto Scaling Group (ASG) Overview

Hands-on lab ELB & ASG

Quiz & Next Lecture

MODULE 7 : Amazon Simple Storage Service (S3)

S3 Overview

S3 Bucket Policy

S3 static website

S3 Storage Classes Overview

S3 Encryption

Shared Responsibility Model for S3

Storage Gateway Overview

Quiz & Next Lecture

MODULE 8: Databases & Analytics

Database Overview

RDS & Aurora Overview

ElastiCache Overview

DynamoDB Overview

Redshift Overview

Athena Overview

QuickSight Overview

Glue Overview

Summary Databases & Analytics

Quiz & Next Lecture

 

MODULE 9: Other Compute Services & Serverless

Serverless Introduction

ECS, Fargate, ECR Overview

Lambda Overview

API Gateway

Lightsail Overview

SQS Overview

SNS Overview

Kinesis Overview

Quiz & Next Lecture

MODULE 10: Deployments & Managing Infrastructure

CloudFormation Overview

Beanstalk Overview

CodePipeline Overview

MODULE 11: AWS Global Infrastructure Services

Route 53 Overview

CloudFront Overview

AWS Outposts

AWS Local Zones

MODULE 12: Cloud Monitoring

CloudWatch Overview

EventBridge Overview

CloudTrail Overview

MODULE 13: VPC & Networking

VPC Overview

VPC, Subnet, Internet Gateway, NAT GW

VPC Flow Logs & VPC Peering

Direct Connect & VPN site to site

Transit Gateway Overview

Quiz & Next Lecture

MODULE 14: Security & Compliance

Shared Responsibility Model

WAF & Shield

KMS

ACM

GuardDuty Overview

Config Overview

Macie Overview

Security Hub Overview

Quiz & Next Lecture

MODULE 15: Account Management & Billing

Organizations Overview

AWS Control Tower Overview

Savings Plan

Cost Estimate in the Cloud

Billing Dashboard

Support Plans for AWS

Quiz & Next Lecture

MODULE 16: Well-Architected Review Framework

Pillar 1: Operational Excellence

Pillar 2: Security

Pillar 3: Reliability

Pillar 4: Performance Efficiency

Pillar 5: Cost Optimization

Pillar 6: Sustainability

AWS Well-Architected Tool

Quiz & Next Lecture

MODULE 17: Preparing for the Exam

Summary AWS services in the Exam

Exam Tips

Exam Sample Question

Xem ưu đãi tháng này

Để được hướng dẫn các chính sách ưu đãi và tư vấn lộ trình học, các bạn đăng ký thông tin tại đây:

 

 

Khóa học khác

Trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, các công việc như: Thiết kế các hệ thống mạng an toàn và bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công lạ,.. luôn cần đến các chuyên viên quản trị mạng và bảo mật hệ thống.

Khóa học giới thiệu về xu hướng phát triển tiếp theo của hệ thống mạng - Internet của vạn vật (IoE), cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm và những thách thức khi chuyển đổi sang IoE.